Skierowanie na badanie medycyny pracy

Pomagamy w obowiązkach pracodawcy.

Medycyna Pracy

Obowiązki pracodawcy

W myśl obowiązujących przepisów, każdy przedsiębiorca zatrudniając pracowników przyjmuje na siebie szereg obowiązków oraz pełną odpowiedzialność w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakładzie pracy w tym za profilaktyczną ochronę zdrowia zatrudnianych pracowników. Jednym z podstawowych obowiązków, wymienionych w Kodeksie Pracy, jest dopilnowanie aby pracownik przed dopuszczeniem do pracy posiadał aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku a także odbył przeszkolenie w zakresie BHP. W związku z tym, obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie przyszłych, jak i obecnych pracowników na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy.

W tym momencie bardzo często pojawiają się u pracodawcy wątpliwości, pytania oraz problemy związane z procedurą kierowania pracowników na badania jak i poprawnym wypełnieniem samego skierowania.

W naszym serwisie postaramy się jasno i czytelnie opisać jak powinno to wyglądać oraz odpowiemy także na nurtujące pytania. Jednocześnie na stronie udostępniamy narzędzie, które pozwala w prosty sposób wypełnić i wygenerować skierowanie, zapisać dokument w formacie pliku pdf lub wydrukować.

Liczymy na wszelkie opinie i uwagi z Państwa strony dotyczące funkcjonalności i działania serwisu. Dzięki Państwa sugestiom będziemy mogli na bierząco aktualizować, rozwijać i udoskonalać aplikację tak aby była dostosowana do obowiązujących przepisów oraz wymagań pracodawców i osób kierujących pracowników na badania medycyny pracy.

Badania lekarskie

Zgodnie z art. 229 Kodeksu Pracy jednym ze sposobów realizacji obowiązków pracodawcy jest kierowanie pracowników na profilaktyczne badania lekarskie. Ich celem jest ustalenie, czy w odniesieniu do konkretnego pracownika nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

Wyżej wymienione przepisy określają rodzaje badań oraz zasady kiedy i na jaki rodzaj badania pracodawca powinien skierować pracownika.

 • wstępne - dla nowych pracowników, pracowników młodocianych, pracowników zmieniających stanowisko pracy,
 • okresowe - zgodnie z datą ustaloną na aktualnym orzeczeniu przez lekarza medycyny pracy,
 • kontrolne - gdy pracownik wraca do pracy po chorobie dłuższej niż 30 dni.

Badania medycyny pracy wykonywane są na koszt pracodawcy w wyznaczonej przez niego placówce z którą ma zawartą umowę pisemną. Okresowe lub kontrolne badania powinny być przeprowadzane w miarę możliwści w godzinach pracy.

Pracodawca musi pamiętać, że dopuszczenie pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego może zostać potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika polegające na nieprzestrzeganiu przepisów lub zasad BHP, co – zgodnie z art. 283 Kodeksu Pracy – zagrożone jest karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Orzeczenie lekarskie wraz z kopią skierowania na badanie pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika.

Wypełniamy skierowanie na badanie

Poniżej opisujemy krok po kroku jak wypełnić formularz na naszej stronie i wygenerować dokument aby prawidłowo skierować pracownika na badanie medycyny pracy.

 • 1 Rodzaj skierowania:

  W zależności od sytuacji zaznaczamy odpowiedni Rodzaj skierowania:
  wstępne - gdzy zatrudniamy nwego pracownika, pracownika młodocianego lub gdy pracownik zmienia stanowisko pracy,
  okresowe - gdy zatrudnionemu pracownikowi kończy się ważność aktualnego orzeczenia lekarskigo,
  kontrolne - gdy pracownik wraca do pracy po chorobie dłuższej niż 30 dni.

  Data wystawienia skierowania - jest elementem wiążącym orzeczenie lekarskie i skierowanie. Lekarz medycyny pracy wystawia orzeczenie na podstawie skierowania wystawionego z wybraną datą.

  W polu Miejscowość wpisujemy nazwę miejscowości siedziby pracodawcy.

  Powyższe pola formularza są obowiązkowe i niezbędne do prawidłowego wygenerowania dokumentu.

 • W formularzu zaznaczamy płeć i wpisujemy imię i nazwisko pracownika.

  Wpisujemy numer PESEL pracownika, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL, należy podać serię i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość np. dla obcokrajowców tym dokumentem będzie paszport.
  W przypadku skierwania nowego pracownika na badania wstępne w polu PESEL wpisujemy datę urodzenia przyjmowanego pracownika.

  Podajemy adres zamieszkania pracownika.

  Powyższe pola formularza są obowiązkowe i niezbędne do prawidłowego wygenerowania dokumentu.

 • W polu stanowisko pracy wpisujemy nazwę stanowiska lub stanowisk pracy jeśli pracownik będzie wykonywał zadania na różnych stanowiskach.

  Określenie stanowiska pracy jest polem gdzie należy wymienić i opisać rodzaje wykonywanych prac lub podstawowych czynności, sposób i czas ich wykonywania.

  Powyższe pola formularza są obowiązkowe i niezbędne do prawidłowego wygenerowania dokumentu.

 • Kierując pracownika na badania obowiązkowo podajemy informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy.

  Czynniki fizyczne występujące na stanowisku pracy wybieramy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.

  Pyły i Czynniki chemiczne wpisujemy w polu podając nazwę czynnika i wielkość narażenia: podając wyniki ostatnich pomiarów

  Czynniki biologiczne należy wpisać nazwy lub rodzaje czynników, a także źródło czynnika.

  Inne czynniki, w tym niebezpieczne należy wymienić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru wskazując czynniki wynikające ze sposobu wykonywania pracy.

 • Po wypełnieniu formularza należy wygenerować skierowanie i wydrukować w dwóch egzemplarzach. W lewym górnym rogu należy przystawić pieczątkę firmową oraz podpisać przez pracodawcę.

  Wykonać kopię podpisanego skierowania która będzie przechowywana w aktach osobowych wraz z dostarczonym przez pracownika orzeczeniem lekarskim.

  Skierowania należy przekazać pracownikowi. Jedno skierowanie pracownik zachowuje dla siebie a z drugim udaje się do wskazanego przez pracodawcę lekarza medycyny pracy.

Szkolenia BHP

Bezpiecznie Pracuj Sp. z o.o. oferuje usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie prawa pracy, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pytania i odpowiedzi

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytanie prosimy o kontakt drogą mailową. Powtarzające się pytania umieścimy na poniższej liście.